Futured Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Úvodní informace

Organizace Futured apps s. r. o., IČ: 29280192, v souvislosti s výkonem své činnosti zpracovává osobní údaje subjektů údajů. Údaje jsou zpracovány v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s požadavky NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též pouze „GDPR“).

2. Správce osobních údajů

Jméno:Simona Slivová
Kontaktní údaje:simona.slivova@futured.app
Zástupce:Lukáš Sztefek: lukas.sztefek@futured.app

3. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou získány na základě nejméně jednoho právního důvodu, shromažďují se a zpracovávají pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu.

Popis kategorií subjektů údajů, kategorií osobních údajů a účelů jejich zpracování:

Zákazníci

Shromažďování osobních údajů zaměstnanců zákazníků / zákazníků Správce (jméno, příjmení, adresa bydliště / podnikání, IČ, DIČ, kontaktní a další údaje nezbytné k uzavření smluvního vztahu a souvisejících evidencí), zaznamenání, ukládání těchto údajů na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, zpřístupnění přenosem, blokování a likvidace údajů s využitím manuálních prostředků.

Účel zpracování:

  1. Splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
  2. Plnění zákonných povinností Správce vyplývajících ze zvláštních předpisů

Dodavatelé

Shromažďování osobních údajů dodavatelů (OSVČ) Správce (jméno, příjmení, adresa bydliště / podnikání, IČ, DIČ, kontaktní a další údaje nezbytné k uzavření smluvního vztahu a souvisejících evidencí), zaznamenání, ukládání těchto údajů na nosiče informací, používání, třídění nebo kombinování, zpřístupnění přenosem, blokování a likvidace údajů s využitím manuálních prostředků.

Účel zpracování:

  1. Splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
  2. Plnění zákonných povinností Správce vyplývajících ze zvláštních předpisů (jmenovitě zák. o DPH v pl. zn., a dalších)

Jiné kategorie subjektů údajů

Externí zpracovatel ve smyslu GDPR není využíván.

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

4. Doba uchovávání osobních údajů

V souladu se zásadami GDPR jsou osobní údaje ve formě, které umožňují identifikaci subjektů, uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění stanovených účelů.

Uchování osobních údajů nad rámec zákonem stanovených důvodů je vázáno na souhlas subjektu údajů.

5. Práva subjektů údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů, o účel zpracování osobních údajů, případně kategoriích údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. Subjekt má právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě žádosti o uplatnění práv bude informace o přijatých opatřeních poskytnuta bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. V případě, že se subjekt údajů domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

6. Další informace

V případě dotazů ohledně zpracování osobních údajů je možné kontaktovat správce:

Písemně nebo osobně na adrese sídla: Futured apps s. r. o.. Karlova 7, 614 00 Brno

Telefonicky nebo e-mailem: +420 735 040 126 a your@futured.app

Datum aktualizace: 24. 1. 2022